Disclaimer website Odeon Architecten 2010
Download hier de disclaimer.
Disclaimer website Odeon

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.odeon.nl van architectenbureau Odeon te Eindhoven. Op andere websites van Odeon kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Gebruik
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website ver­zendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Odeon behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beper­ken.

Hoewel Odeon zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals ver­meld op de website te verzekeren, aanvaardt Odeon geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Odeon geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Odeon redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Odeon garandeert niet dat deze website fout­loos of ononderbroken zal functioneren.


Uitsluiting van aansprakelijkheid
In geen enkel geval zijn Odeon, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvol­komenheden aan apparatuur en andere soft­ware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Odeon of aan u wordt gezonden;
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  5. misbruik van deze website;
  6. verlies van gegevens;
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Odeon op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van derge­lijke schade.


Intellectuele eigendomsrechten
Odeon, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein­namen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrek­king tot alle op of via deze website aangebo­den informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Odeon of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.


Informatie van derden
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Odeon. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Odeon worden aanbevolen. Het gebruik van derge­lijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Odeon aanvaardt geen enkele verantwoorde­lijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaar­heid van dergelijke websites.


Online communicatie
Berichten die u per e-mail aan Odeon stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Odeon raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Odeon te sturen.


Gebruik software
Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licen­tieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindge­bruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribu­eren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uit­sluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereen­komst.

Odeon wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de soft­ware niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.


Wijzigingen
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Odeon te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Odeon behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëin­digen, zonder voorafgaande waarschuwing. Odeon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Diversen
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ver­band houdende met deze website of dis­claimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de algemene wettelijke voorwaarden rondom privacy.

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Odeon. U kunt online contact met ons opnemen via mail@odeon.nl of telefonisch 040 - 244 77 16.


versie 2010